DIGISHELS illustrator/animator/storyboards

Illustrations and storyboards and 3D by Michele

Download
Artist Portfolio
Short movie of artist portfolio
Caleb bday party plus 136.jpg
JPG Image 1.5 MB